ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុនហាំងចូចូជូអុបទិកអុបទិកខូអិលធីឌីបានបើកគេហទំព័រថ្មីមួយជាផ្លូវការ www.zongjutech.com

គេហទំព័រថ្មីរបស់យើងនឹងបង្ហាញផលិតផលកាន់តែច្រើននិងកាន់តែប្រសើរដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះសូមរង់ចាំ!


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា -២០២០